Skip to content

Säännöt

Hyväksytty perustamiskokouksessa 11.9.2002, merkitty yhdistysrekisteriin 12.2.2003.

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Kokonaismaanpuolustus ry, ruotsiksi Totalförsvaret rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Kansainvälisessä kanssakäymisessä yhdistys voi käyttää myös epävirallista nimeä Finnish Society for Total Defence.

2 § Jäsenyys liitossa ja piirissä

Yhdistys kuuluu jäsenenä Reserviläisliitto – Reservin Aliupseerien Liitto – Reservistförbundet – Reservundersofficersförbundet ry:hyn, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, ja Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry:hyn, jota näissä säännöissä kutsutaan piiriksi.

3 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. toimia jäsentensä yhdyssiteenä maanpuolustustahdon kohottamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä valtakunnan turvallisuuden ja muun kokonaismaanpuolustuksen edistämiseksi,
 2. vaikuttaa kokonaismaanpuolustuksen reserviläistoimijoiden, osaajien, tutkijoiden ja harrastajien tietotaidollisena, aatteellisena ja toiminnallisena yhteisönä,
 3. edistää kokonaismaanpuolustukseen liittyvien kysymysten tutkimusta, opetusta ja opiskelua reserviläisten keskuudessa,
 4. avata uusia näkökulmia yhteiskuntaan tarjoamalla tietoja ja virikkeitä kokonaismaanpuolustuksen alalla,
 5. tähdentää kokonaismaanpuolustuksen merkitystä viranomaisten ja reserviläisten ammattikäytännössä ja toiminnassa,
 6. edistää kokonaismaanpuolustusta koskevan tietoisuuden ja kansalaisaktiivisuuden leviämistä,
 7. vaikuttaa kokonaismaanpuolustuksen edellytysten kehittymiseen yhdistyksen toiminta-alueella, sekä
 8. edistää ja kehittää kokonaismaanpuolustuksen piirissä tapahtuvaa yhteistyötä.

Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan:

 1. sotilaallista maanpuolustusta,
 2. huoltovarmuutta sekä muuta taloudellista maanpuolustusta ja -turvallisuutta,
 3. väestönsuojelua ja pelastuspalvelua,
 4. siviilikriisinhallintaa ja rauhanrakentamistoimintaa,
 5. sosiaali- ja terveydenhuoltoa etenkin kriisiaikoina,
 6. yhteiskunnan teknisten järjestelmien toimivuutta kaikissa olosuhteissa,
 7. yleistä järjestystä ja turvallisuutta etenkin poikkeusoloissa,
 8. laillisuuden ja kansanvaltaisten menettelytapojen noudattamista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien turvaamista kaikkina aikoina,
 9. maanpuolustus- ja muuta kriisitiedotusta,
 10. edellä mainittuihin liittyvää valmius- ja varautumistoimintaa sekä
 11. maanpuolustusta tukevaa laajaa vapaaehtoista kansalaisjärjestö-, kulttuuri- ja sivistystyötä.

4 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä kokonaismaanpuolustuksen kentässä,
 2. harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää valistus-, tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa,
 3. ylläpitää kokonaismaanpuolustuksen kouluttajarosteria,
 4. järjestää kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, seminaareja, juhlia, näyttelyitä sekä muita vastaavia kokonaismaanpuolustuksellisia tilaisuuksia,
 5. tekee tarkoitukseensa liittyvistä asioista aloitteita ja esityksiä sekä antaa tarvittaessa lausuntoja,
 6. tuottaa ja välittää voittoa tavoittelematta jäsenilleen kokonaismaanpuolustuksellista kirjallisuutta sekä muuta vastaavaa aineistoa,
 7. tiedottaa mahdollisuuksista toimia kokonaismaanpuolustuksen hyväksi,
 8. järjestää jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä tietotaitoa ylläpitävää ja kehittävää retkeily- ja harjoitustoimintaa,
 9. järjestää urheiluammunnan harjoitus- ja kilpailutilaisuuksia, sekä
 10. ryhtyy tarvittaessa muihin vastaaviin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

5 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys hankkii tarvittaessa toiminnalleen asianmukaisen luvan.

Yhdistys voi harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

6 § Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta yksimielisellä päätöksellään hyväksyä:

 1. akateemisen loppututkinnon ja varusmiespalvelun suorittaneen henkilön, tai
 2. muun täysi-ikäisen Suomen kansalaisen, jolla on riittävä kokonaismaanpuolustukseen liittyvä osaaminen ja koulutus.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi johtokunta voi hyväksyä jokaisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen toimintavuoden lopusta, jonka aikana hän on johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti taikka kokouksessa yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittanut eroamisestaan.

7 § Jäsenmaksut

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa seuraavaksi kalenterivuodeksi varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille erikseen.

8 § Kunniajäsenyys

Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön voi yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aiemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan. Kunniajäsenten määrä ei saa kerrallaan olla kuin korkeintaan puolet (1/2) johtokunnan vahvuudesta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.

9 § Erottaminen ja eronneeksi katsominen

Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on:

 1. jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut,
 2. menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä toimimalla yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, tai
 3. toiminut kunnian vastaisesti ja arvottomasti.

Yhdistyksen johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta toimintavuoden loppuun mennessä.

10 § Johtokunta

Yhdistyksen hallituksena toimivaan johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusitoista (16) muuta jäsentä. Johtokunnan jäseneksi voidaan valita ja johtokunnan jäsenenä voi toimia vain yhdistyksen jäsen. Johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain johtokunnan muista jäsenistä on puolet tai lähinnä puolet erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain. Erovuorossa oleva voidaan valita uudestaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

11 § Johtokunnan kokoontuminen

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) johtokunnan muista jäsenistä on läsnä. Kokouksesta on ilmoitettava johtokunnan jäsenille viimeistään kolmea (3) päivää ennen kokousta.

12 § Päätöksenteko- ja vaalimenettely johtokunnan kokouksessa

Johtokunnan kokouksessa tulee päätökseksi, jos ei muualla näissä säännöissä toisin määrätä tai laissa toisin säädetä, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, suljetun lippuäänestyksen ratkaisee kuitenkin arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos valittavia on vain yksi, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, vaaleissa ratkaisee arpa. Vaalit ja äänestykset toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku äänivaltaisista jäsenistä sitä vaatii.

13 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti,
 2. edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta sitoumuksia sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana,
 3. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset,
 4. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta,
 5. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta näiden sääntöjen määräämällä tavalla,
 6. vastata yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta vuosittain,
 7. antaa ehdotuksensa yhdistyksen seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi sekä seuraavan tilikauden talousarvioksi yhdistyksen syyskokouksen vahvistettavaksi,
 8. valita sihteeri, taloudenhoitaja sekä muut yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt, jolloin on samalla määrättävä heidän tehtävänsä sekä talousarvion puitteissa tarvittaessa sovittava heidän työehdoistaan,
 9. asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomansa toimielimet, jolloin on päätettävä niiden tehtävät ja toimivalta, sekä
 10. huolehtia kaikista niistä yhdistyksen asioista, jotka lain ja sääntöjen mukaan eivät kuulu muille toimielimille.

14 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan ja paikan määrää yhdistyksen johtokunta. Kevätkokous on pidettävä 1.3. ja 31.5. välisenä aikana ja syyskokous 1.9. ja 31.12. välisenä aikana. Yhdistyksen kotipaikan lisäksi yhdistyksen kokouksia voidaan pitää muillakin Suomen paikkakunnilla.

15 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta siihen katsoo olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

16 § Kutsu yhdistyksen kokouksiin

Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan kaikille jäsenille:

 1. kirjeitse kunkin jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen, tai
 2. ilmoittamalla kokouksesta yhdessä tai useammassa yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä, jos yhdistyksen kevätkokous on näin päättänyt.

Kokouskutsu voidaan toimittaa edellä 1 momentin 1 kohdassa määrätyn tavan sijaan sähköpostitse kaikille niille jäsenille, jotka ovat yhdistyksen hallitukselle ilmoittaneet haluavansa kutsut yhdistyksen kokouksiin toimitettavan sähköpostitse yhdistykselle ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Kokouksesta on ilmoitettava viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

17 § Päätöksenteko- ja vaalimenettely yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi, jos muualla näissä säännöissä ei toisin määrätä tai laissa toisin säädetä, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, suljetun lippuäänestyksen ratkaisee kuitenkin arpa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos valittavia on vain yksi, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, vaaleissa ratkaisee arpa. Vaalit ja äänestykset toimitetaan suljetuin lipuin, jos joku äänivaltaisista jäsenistä sitä vaatii. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Äänioikeus on varsinaisilla ja kunniajäsenillä sekä kunniapuheenjohtajalla. Päätöstä yhdistyksen kokouksessa ei saa tehdä yhdistyslain 23 §:ssä mainitussa ja muussa siihen verrattavassa asiassa, ellei asiaa ole mainittu kokouskutsussa.

18 § Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja(t) ja sihteeri(t) sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 3. hyväksytään kokouksen esityslista ja päätetään sen työjärjestyksestä;
 4. merkitään tiedoksi ilmoitusasiat ja huomionosoitukset;
 5. käsitellään yhdistyksen edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä esitellään tilintarkastajain lausunto;
 6. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
 7. päätetään tarvittaessa, missä yhdessä tai useammassa yhdistyksen kotipaikalla ilmestyvässä sanomalehdessä näiden sääntöjen 16 §:n 1 momentin 2)-kohdassa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava; sekä
 8. käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

19 § Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja(t) ja sihteeri(t) sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 3. hyväksytään kokouksen esityslista ja päätetään sen työjärjestyksestä;
 4. merkitään tiedoksi ilmoitusasiat ja huomionosoitukset;
 5. vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma;
 6. vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksujen suuruus;
 7. vahvistetaan seuraavan tilikauden talousarvio;
 8. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja;
 9. päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä näiden sääntöjen 10 §:n määräämissä rajoissa;
 10. valitaan vuorovuosina johtokunnan puheenjohtaja, jota nimitetään myös yhdistyksen puheenjohtajaksi;
 11. valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle;
 12. valitaan piirin sääntöjen edellyttämät edustajat piirin kokouksiin;
 13. valitaan liiton sääntöjen edellyttämät edustajat liiton kokouksiin;
 14. käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta johtokunnalle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

20 § Toimintavuosi ja tilikausi sekä tilintarkastus

Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätöstä ja hallintoa koskeva aineisto on ennen tammikuun 31. päivää luovutettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa johtokunnalle helmikuun kuluessa, mutta viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajille on varattava vähintään seitsemän (7) vuorokautta tilintarkastusta varten.

21 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja jompikumpi varapuheenjohtajista, heistä kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan taikka jonkun johtokunnan määräämän muun toimihenkilön kanssa.

22 § Sääntöjen muuttaminen

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutoksille on saatava liiton hallituksen hyväksyntä.

23 § Yhdistyksen purkaminen

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella (3/4) ääntenenemmistöllä. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Aliupseerien Huoltosäätiölle.

© 2002-2003 Kokonaismaanpuolustus ry